Scholarships

UMAMAHESWARANAR COLLEGE OF EDUCATION

Karanthai Tamil Sangam,
Karanthai, Thanjavur-613 002..
(T.N.Govt N.O.C. No. 15250 /E1 / 2005-, dt 4.08.2005)
(Recog. No. F. TN /SEC / SRO/NCTE /2005-06 / 4022, dt. 16.11.2005)
(Affililated to Tamil Nadu Teachers Education University Chennai.)